شۆفێر و سەرنشین

بانگی شێوان

بانگی شێوان

بانگی شێوان شۆفێری تەکسییەکە وتی: – کاکە، بۆ ڕاهی خوا! من بیست و پێنج ساڵە نوێژم نەچووە! چوارەم نوێژ نوێژی شێوانە، پێنجەم نوێژ نوێژی خەوتنانە. سەرنشینەکە پێیوت: – نەخێر، خەوتنان و شێوان یەک...